Select Page

Rady ze světa peněz: Vyznejte se v pojmech životní pojistky

Rady ze světa peněz: Vyznejte se v pojmech životní pojistky

Obmyšlená osoba, karence či dožití? Výrazy, které najdete ve svých smlouvách nebo je slýcháte od svých finančních poradců. Víte, co znamenají?

Slovníček pojmů ve finanční branži může být často nesrozumitelný a někdy se setkávám s tím, že lidé se na jejich význam bojí zeptat, aby nevypadaly hloupě. Důležitější než nevypadat hloupě je v tomto případě smlouvě, kterou stvrzujete podpisem, rozumět. Proto si hned od první strany udělejte jasno.

Nejdůležitější je správně vyplnit jméno pojištěného, tedy toho, na jehož život a zdraví se pojištění vztahuje. Pojistnou smlouvu a závazek k placení pojistného = částce za poskytnutou pojistnou ochranu ovšem uzavírá s pojistitelem = pojišťovnou, osoba zvaná pojistník. Pojištěný ve smlouvě prohlašuje, zda je či není politicky exponovanou osobou, tedy zda je nebo není ve významné veřejné funkci s celostátní působností (prezidentem, ministrem, členem ústavního soudu apod.). Jako obmyšlený/obmyšlená osoba je do smlouvy vepsána oprávněná osoba, které vzniká právo na výplatu sjednaného pojistného plnění v případě smrti pojištěného.

Jelikož má životní pojištění chránit před finančními výpadky v případě smrti či dožití nebo pro případ jiné pojistné události, je nastavován rozsah pojištění a pojistné částky (horní hranice plnění pojišťovny) podle potřeby ale i finančních možností tak, aby kryly nenadálé situace.

Obvykle tak ve smlouvě životního pojištění bývá uvedena možnost pojištění smrti nebo dožití sjednané doby, tedy dne, kdy končí pojištění. Běžně lze pojistit vážnou nemoc, hospitalizaci, úraz, invaliditu, trvalé následky či denní odškodné (náhrada za utrpěný úraz, která je pevně stanovena konkrétní částkou za jeden den pracovní neschopnosti při léčení).

Životní pojištění je produkt, u nějž je výplata pojistného plnění vázána na pojistnou událost, jež je pojišťovnami definována jako nahodilá událost přesně vymezená v pojistné smlouvě. Na základě výše plnění a pojistných podmínek je pak nároku pojištěného vyhověno.

Doporučuji se seznámit i s výlukami, obvykle sepsanými drobným písmem v pojistných podmínkách, při kterých na pojistné plnění nevzniká nárok. Proti případným pojistným podvodům se pojišťovny chrání tzv. karenční dobou, která běží od počátku pojistné smlouvy a je různě dlouhá dle typu připojištění – obvykle od 3 měsíců až po 2 roky. Pokud v jejím průběhu nastane pojistná událost, pojišťovna nemusí na pojistném plnění vyplatit ani halíř.

A jak je to s promlčením práva na plnění pojištění? K tomu dochází, pokud nebylo právo uplatněno ve lhůtě stanovené zákonem. Promlčecí doba je v tomto případě tři roky a začíná běžet jeden rok od data, kdy nastala pojistná událost.

Veronika Kuklová
Článek byl otištěn v Břeclavském deníku – Novém životě 26. 6. 2018.