Select Page

Stavební poradna – základy rodinného domu

Stavební poradna – základy rodinného domu

Jaro nám hlasitě zabouchalo na dveře, a poněvadž jsme si vše v mrazivém období připravili, můžeme nyní začít se základy nového domu.

    U základů obecně doporučuji nic neošidit a nepodcenit, vždyť nám bez nadsázky zajišťují stabilitu celého domu a nechceme, aby nám dům praskal, v nejhorším případě spadl na hlavu.

    Nejprve si vše potřebné /mj. hranice pozemku, obrys stavby, atd./ necháme vytýčit od akreditovaného zeměměřiče, abychom předešli případným následným problémům a sporům například se sousedy.

   Taktéž si necháme vytýčit všechna případná podzemní vedení a inženýrské sítě, abychom nic nepřekopli a nebyl průšvih.

   Uděláme „lavky“ pro výkopy, vyvápníme si obrysy základů a jdeme kopat. Obvod domu by měl být založen do nezámrzné hloubky. Hloubky šířky a tvary výkopů základů by měl stanovit statik.

    Hloubku i šířku základů při výkopu průběžně kontrolujeme a porovnáváme s výkresy. Dno výkopu tzv. „základovou spáru“ začišťujeme, aby její dno bylo pevné na rostlém terénu, nenačechrané od zubaté lžíce bagru, v případě že nám to zemina umožňuje, doporučuji použít lžíci na bagru bez zubů.

    Máme vykopáno, zavoláme statika a projektanta, aby základovou spáru zkontrolovali a převzali zápisem do stavebního deníku. Nikdo nejsme neomylní a víc očí a víc odborníků více vidí a pohlídáme se mezi sebou navzájem, aby při takové důležité součásti domu, jako jsou základy, nedošlo k závažné chybě.

   Nezapomeneme provést zemnění pro hromosvod, vybednit prostupy pro všechna vedení sítí, doporučuji osadit i rezervní prostupy, člověk nikdy neví, co a kde ještě bude chtít do domu přivést a to nejen v průběhu stavby.

  Před betonáží základů by základová spára neměla být mokrá a rozbředlá od deště, v tomto případě je nutno rozbředlou zeminu odstranit. Doporučuji sledovat počasí a vše naplánovat tak, aby nám do základu nenapršelo a nenatekla voda. Samostatnou kapitolou je provádění základů pod úrovní hladiny spodní vody. Pokud statik neurčí jinak, nedoporučuji na dno základové spáry provádět vrstvu z kameniva nebo písku, poněvadž se zde pak může shromažďovat voda, což má vliv na pevnost rostlého terénu a únosnosti základů.

    A můžeme betonovat, při betonáži je běžné použití vhodných zhutňovacích prostředků např. ponorného vibrátoru.

   Samozřejmostí je, že provedení základu nám umožňuje provést tepelnou izolaci alespoň 90cm pod úroveň plánovaného okolního terénu /nejčastěji formou dvou stupňového základu/, která naváže na tepelnou izolace pláště domu, tak aby zeminou přes základ nedocházelo k promrzání podlahy. V domech kde toto není provedeno je asi metrový pruh výrazně chladnější podlahy a může dojít i k rosení vodních par.

-gru-

Foto: transportbeton.cz