Select Page

Rady ze světa peněz: Kupní smlouva na nemovitost a její náležitosti

Rady ze světa peněz: Kupní smlouva na nemovitost a její náležitosti

Ať už jste v roli kupujícího nebo prodávajícího přijde čas, kdy usednete za stůl kvůli podpisu kupní smlouvy. Jaké položky by měla obsahovat, aby měl na katastru nemovitostí převod vlastnického práva na nového majitele hladký průběh?

Stejně jako v každé jiné smlouvě i v té kupní by měly být samozřejmostí údaje o smluvních stranách. Vedle jména, adresy a rodného čísla, je dobré uvést i občanský průkaz nebo IČ, pokud smlouvy podepisují firmy. Mělo by být také jasné, kdo prodává a kdo kupuje.

Správný popis

Ve smlouvě by neměla chybět specifikace nemovitosti, jež se převádí. To znamená adresa, výměra a vyjmenování místností k užívání. Aby nedošlo k pochybení, o kterou nemovitost se jedná, uvádí se parcelní čísla (číslo pozemku, stavby), celková výměra, výměra zastavěné plochy, katastrální území a číslo listu vlastnictví a další. Zkontrolujte si, zda vše sedí. Například, že jsou uvedeny i další stavby, které ke kupované nemovitosti náleží (sklep, garáž, balkon, parkovací stání aj.). Mimo jednotky by měly být uvedeny spoluvlastnické podíly a jejich označení a také případná práva, která se k nemovitosti vážou. Vše si můžete zkontrolovat na výpisu z katastru nemovitosti.

Obvykle v kupní smlouvě následuje prohlášení smluvních stran. Prodávající prohlašuje, že se na nemovitost nevážou žádné dluhy, věcná břemena, zástavní práva, předkupní práva apod. Druhá, kupující strana, zase prohlašuje, že je seznámena s faktickým stavem budovy, ví všechny závady a závazky. Lze sem začlenit odstavec o pokutě, pokud by někdo úmyslně zamlčel cokoli v rozporu se smlouvou, stejně jako možnost od smlouvy odstoupit.

Výše kupní ceny

Dalším důležitým bodem ve smlouvě je kupní cena. Kromě určení její výše (včetně DPH) si ujasněte i to, jakým způsobem budou peníze předány a kdy. Obvykle se využívá úschovy peněz, v tom případě musí být jasno, jak budou peníze uschovány, kdo úschovu zaplatí a kdy a na jaký účet budou uvolněny. Sjednejte si podmínky i případné sankce, když něco nebude včas.

Smlouva by měla definovat, kdo platí daň či hradí náklady spojené s prodejem (např. kdo a dokdy dá návrh na vklad do katastru a kdo zaplatí poplatek, ve kterou chvíli dostanete klíče, kdy se původní majitel vystěhuje) I zde je možné sjednat sankce za nedodržení dohodnutých termínů. V případě, že byla dříve uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní, zmiňte tuto skutečnost i ve smlouvě kupní a přiložte ji jako přílohu smlouvy kupní.

Pokud mají strany jiné požadavky ke konkrétní nemovitosti, nechte je ve smlouvě vymezit také. Definujte také přílohy kupní smlouvy. Poté stačí uvést datum a smlouvu podepsat. Podpisy nechte úředně ověřit. Smlouvu doporučujeme sepsat alespoň třikrát, minimálně pro kupujícího, prodávajícího a pro katastr.

Pokud nejste znalý v oboru, neměli byste se spoléhat na sebe, ale raději se obrátit na právníka nebo spolehlivou realitní kancelář, která s advokáty spolupracuje a má v tomto směru více zkušeností.

 Magdalena Pluháčková, QUATRO reality, s.r.o.
Článek byl otištěn v Břeclavském deníku – Novém životě 14.9.2017.